Andre Cottavoz ( 柯達沃茲) ( 1922 - )
作品廣受世界各地美術館典藏
Jacques Deperthes (戴佩如特) ( 1936 - )
作品珍藏於巴黎,日內瓦及日本各大美術館
Bernard Charoy (夏洛瓦) ( 1931 - )
作品展於世界各大美術館,深受藝術者的青睞
   
       
 

新美畫廊 www.shinman.com.tw TEL:04-23724223 FAX:04-23720711
首頁